Prima pagină Programe Alerta nereguli Despre noi Informatii de interes public Noutăţi şi anunţuri Contact

OIR PECU Regiunea Vest

300627 TIMIŞOARA,

 Judetul Timiș  Regiunea Vest,  ROMÂNIA

Clădirea United Business Center 1,

Piața Consiliul Europei nr.2A, etajul 6

Tel: 0040 256 293686, 0040 256 293680,

0040 256 499755

 

E-mail: fsevest@oirposdru-vest.ro

Web: www.oirposdru-vest.ro


Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Vest, denumit in continuare OIR PECU Regiunea Vest, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, fiind în subordinea Ministerului Fondurilor Europene, conform Hotărârii Guvernului nr. 52/15.02.2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene. Din data de 29.12.2020, prin Ordonanța de Urgență nr. 212/28.12.2020, acesta s-a redenumit Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

În baza prevederilor „Acordului de delegare a anumitor atribuţii” încheiat cu Autoritatea de Management, OIR PECU Regiunea Vest este organism intermediar pentru: Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. OIR PECU Regiunea Vest este Autoritate de Implementare PHARE pentru activități referitoare la componenta „Dezvoltarea Resurselor Umane” din cadrul Subprogramului PHARE 2004 – 2006 – Coeziune Economică şi Socială.


Anunţ de ultimă oră!                                         Anunţ de ultimă oră!


 
Consultati sectiunea Noutăţi şi Anunţuri        Consultati sectiunea Noutăţi şi Anunţuri       

15.09.2020

05.09.2020

 • OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul „Sprijin pentru OIR POSDRU Regiunea Vest , prin asigurarea suportului in desfasurarea activitatilor zilnice cu materiale consumabile, periferice si mobilier in anul 2020”(ID 139709), cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile în valoare de 130.987,29 lei.

Obiectivul general al proiectului  constă suportul acordat OIR POSDRU REGIUNEA VEST pentru indeplinirea atributiilor delegate în scopul implementarii eficiente si eficace a POCU

Obiectivul specific constă în imbunatatirea capacitatii logistice a OIRPOSDRU VEST prin asigurarea resurselor materiale necesare bunei functionari in scopul asigurarii conditiilor optime pentru îndeplinirea atributiilor în domeniul implementarii POCU 2014 – 2020.

Rezultat anticipat: Achizitionarea de materiale consumabile si de birou precum si achizitionarea de mobilier necesar pentru imbunatățirea capacității logistice a OIRPOSDRU Vest.

Locul de implementare al proiectului: Timişoara, sediul OIR POSDRU Regiunea Vest.

Durata proiectului: 6 luni , respectiv 01.08.2020 pana la 31.01.2021.

26.08.2020

05.07.2020

 • OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul Sprijin acordat Organismului Intermediar Regional POSDRU Vest pentru asigurarea echipamentelor de protecție si a materialelor consumabile necesare pentru prevenirea raspândirii infecției cu virusul SARS-Cov-19”(ID 138216), cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile în valoare de 129.189,73 lei.  

Obiectivul general al proiectului  constă în sprijinirea OIR POSDRU REGIUNEA VEST de a gestiona eficient si eficace proiectele finantate prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, in cadrul axelor prioritare delegate, cu respectarea principiilor managementului eficient, transparentei, parteneriatului si in conformitate cu legislatia nationala si comunitara

Obiectivul specific constă în Consolidarea capacitații OIR POSDRU VEST de a gestiona si implementa in mod eficient POCU 2014-2020 prin echipamentelor si materialelor de protecție si dezinfecție în contextul masurilor luate de autoritați în vederea prevenirii raspândirii infecției cu SARS- Cov-2

Rezultat anticipat: Asigurarea echipamentelor si materialelor necesare pentru asigurarea implementarii masurilor de protecție in vederea limitarii riscului de infecție cu virusul SARS-Cov-2

Locul de implementare al proiectului: Timişoara, sediul OIR POSDRU Regiunea Vest.

Durata proiectului: 7 luni , respectiv 01.06.2020 pana la 31.12.2020.

30.06.2020

 • OIR POSDRU Regiunea Vest publica urmatorul anunt:

 

În conformitate cu prevederile art. 8 lit. d) din Normele metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri structural europene în cadrul Programului Operațional Capital Uman, aprobate prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1629/2019 , OIR POSDRU REGIUNEA VEST comunică prin afișare pe site Decizia de recuperare a sumelor acordate nejustificat pentru proiectele finantate in cadrul schemei de ajutor de minimis nr. 6761/22.06.2020, având ca debitor beneficiarul de ajutor de minimis SÂRB HI TECH SRL, cu sediul în Oraș Sebiș, Bulevardul Victoriei, Bl. 4, ap. 2, jud. Arad, Codul unic de Înregistrare: 40931334.

Debitorul, SC SÂRB HI TECH SRL, în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis în cadrul proiectului POCU/82/3/7/105598 cu titlul „START INVEST- Educatie si finantare pentru afaceri profitabile“ datorează autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene un debit în valoare de 130.987,63 lei“.

10.06.2020

 

 • POCU: Lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte:

 • POCU/738/4/20 Operațiunea compozită OS 4.12, OS 4.13- „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”- Regiuni mai puțin dezvoltate;

 • POCU/739/4/20 Operațiunea compozită OS 4.12, OS 4.13- „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”- Regiune mai dezvoltată București-Ilfov.

Începand cu data de 10 iunie 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice si financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile vor fi depuse de solicitant in MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”.

19.05.2020

 • POCU: Solicitare clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”

 

19.05.2020

 • OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul „Imbunatatirea capacitatii OIR POSDRU Regiunea VEST de a gestiona in mod eficient POCU 2014-2020, prin angajarea de personal contractual in afara organigramei 2020-2023”, cod MySMIS 136534, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile în valoare de 7,502,256.00 lei.

 

18.05.2020

 • In temeiul Ordinului nr.3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii OIR POSDRU VEST în condiţii de securitate şi sănătate în muncă,  

                                              pe perioada stării de alertă

OIR POSDRU VEST amâna întâlnirile cu Beneficiarii, Partenerii si publicul larg, până când situația permite derularea acestora în condiții de siguranță.
OIR POSDRU VEST menține legătura cu Beneficiarii/Partenerii proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020, precum si cu publicul larg, prin intermediul ofiterilor de monitorizare nominalizati si prin intermediul canalelor de comunicare la distanță: e-mail, telefon, corespondență scrisă etc.

 

Date contact:

Telefon 0256 293686;

Adresa de email fsevest@oirposdru-vest.ro

Site www.oirposdru-vest.ro

13.05.2020

 • POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluarea tehnică și financiară pentru apelul „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” – Regiuni mai puțin dezvoltate

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluarea tehnică și financiară pentru apelul „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori – Regiuni mai puțin dezvoltate”.

Începând cu data de 13 mai 2020, solicitanții vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitanți în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificarii privind rezultatul evaluării tehnice și financiare , potrivit pașilor descriși în documentulModalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS“.

29.04.2020

 • POCU: Solicitare clarificări în etapa conformităţii administrative şi a eligibilităţii pentru apelurile „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 29 aprilie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificări de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul:

POCU/739 – „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”- Regiune mai dezvoltată – București – Ilfov;

POCU/738 – „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială” – Regiuni mai puțin dezvoltate.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentulModalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cand evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară.

07.04.2020

 • Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile:

POCU/739 – „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”- Regiune mai dezvoltată – București – Ilfov;

POCU/738 – „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială” – Regiuni mai puțin dezvoltate.

Începand cu data de 7 aprilie 2020, Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, precum și grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformitătii administrative, potrivit pașilor descriși în documentulModalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS“.

30.04.2020

 • OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul „Sprijinirea OIR POSDRU VEST pentru arhivarea documentelor aferente POSDRU 2007-2013”, cod MySMIS 135248, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile în valoare de 651,084.34 lei.

 

30.04.2020

 • OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul „Sprijin pentru OIR POSDRU Regiunea Vest,prin achizitionare de calculatoare si laptopuri”, cod MySMIS 136695, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile în valoare de 430,577.75 lei.

 

25.03.2020

 • Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 25 martie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificări de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor:
  POCU/739 – „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”- Regiune mai dezvoltată – București – Ilfov;
  POCU/738 – „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială” – Regiuni mai puțin dezvoltate.
  Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
  În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cand evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare a conformității administrative și eligibilității.

 

23.03.2020

 • Spre informare:

A fost publicata Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 in Monitorul Oficial nr. 232 din 21 martie 2020

 

17.03.2020

 • Spre informare:

În contextul amenințării create de infecția cu COVID-19, pentru luarea măsurilor care se impun, va informam că în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020 a fost publicat Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.

De asemenea, prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 8/12.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus,  a fost aprobat un set de măsuri adresat reorganizării activităților proiectelor finanțate prin fonduri nerambursabile în contextul riscului de transmitere a COVID-19.

12.03.2020

 • OIRPOSDRU Regiunea Vest face urmatorul anunt,  de  recomandare CJSU sistare adunari publice:

12.03.2020

11.03.2020

 • În contextul amenințării create de infecția cu COVID-19, ținând cont de anunțul publicat de către Ministerul Fondurilor Europene pe pagina web http://mfe.gov.ro/anunt-privind-acordarea-de-audiente/, la nivelul Organismului Intermediar Regional POSDRU Regiunea Vest s-a luat măsura ca în perioada 11 – 31 martie 2020 să fie suspendate toate întâlnirile directe cu beneficiarii sau potențialii beneficiari ai proiectelor finanțate din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Întreaga comunicare cu privire la implementarea proiectelor finanțate din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 gestionate la nivelul OIR POSDRU Vest se va realiza electronic utilizând adresele de e-mail:

fsevest@oirposdru-vest.ro

adriana.toma@oirposdru-vest.ro

marius.lupulese@oirposdru-vest.ro

sau

telefonic utilizând numerele de telefon 0256-293686/0256-293680.

Beneficiarii proiectelor gestionate de OIRPOSDRU Vest pot utiliza și datele de contact ale ofițerilor de proiect nominalizați, date de contact ce au fost transmise prin Nota de desemnare ofițer de proiect.

26.02.2020

 • In vederea informarii corecte privind masurile de preventie si de limitare a raspandirii unor boli respiratorii, inclusiv boala determinate de noul coronavirus, Institutia Prefectului – Judetul TIMIS si OIR POSDRU Regiunea VEST publica prezentul ANUNȚ:

 

26.02.2020

 • Solicitare clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară pentru apelul „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC- Regiuni mai puțin dezvoltate”

 

23.01.2020

 • Informare referitoare la MySMIS2014 - Funcționalități îmbunătățite pentru beneficiari

  Ministerul Fondurilor Europene anunță publicarea Instructiunii MFE nr. 158/20.01.2020 cu privire la Mysmis modulul Comunicare.

Instrucţiunea este publicata pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, la adresa : http://mfe.gov.ro/functionalitati-imbunatatite-pentru-beneficiari/  si pe site www.oirposdru-vest.ro.

 

25.11.2019

 • AM POCU publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/303/5/2/

22.11.2019

 • Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/304/5/2

 

04.11.2019

 • Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 informează solicitanții că începând cu data de 04 noiembrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul:

  • Apelului de proiecte POCU/303/5/2/- Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității)- Regiuni mai puțin dezvoltate;
  • Apelului de proiecte POCU/304/5/2/ – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității)- Regiune mai dezvoltată.
  [...]

04.09.2019

 • OIR POSDRU Regiunea Vest publica rezultatul final al concursului organizat în zilele de 27.08.2019 (selectia dosarelor) şi 02.09.2019 (interviul) în vederea ocupării unor posturi vacante în afara organigramei

 

02.09.2019

 • OIR POSDRU Regiunea Vest publica rezultatul interviului la concursul organizat in zilele de 27.08.2019(selectia dosarelor) si 02.09.2019 (interviul) in vederea ocuparii unor posturi vacante in afara organigramei  aferent proiectului ”Imbunatatirea capacitatii OIR POSDRU Regiunea VEST de a gestiona in mod eficient POCU 2014-2020,prin angajarea de personal contractual in afara organigramei”  - cod MySMIS2014 129455

27.08.2019

 • In data de 27.08.2019 ora 14.00, OIR POSDRU Regiunea Vest publica rezultatele selectarii dosarelor de înscriere la concursul organizat în zilele de  27.08.2019 (selectia dosarelor) şi 02.09.2019 (interviul) în vederea ocupării  unor posturi vacante în afara organigramei OIRPOSDRU VEST si planificarea candidatilor declarati admisi la selectia de dosare pentru interviul din data de 02.09.2019

22.08.2019

 • OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul Sprijin pentru OIR POSDRU Regiunea Vest, prin achiziţionare de echipamente şi licenţe IT in anul 2019” Cod SMIS2014: 122082, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile în valoare de 100,289.18 lei.

22.08.2019

 • OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul “Sprijin acordat Organismului Intermediar Regional POSDRU Vest pentru achizitionarea unui autoturism necesar pentru buna desfasurare a activitatilor implementate pentru gestionarea proiectelor POCU 2014-2020”, Cod SMIS2014: 129238, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile în valoare de 107,553.24 lei.

13.08.2019

 • Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică

Lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/464/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților - Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați - Regiuni mai puțin dezvoltate.

06.08.2019

 • Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică

Lista cererilor de finanțare care au fost aprobate/respinse după soluționarea contestațiilor, etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității, pentru apelul de proiecte POCU/464/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

01.08.2019

 • Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest organizează concurs/examen în vederea ocupării a 2 posturi în afara organigramei, personal contractual (expert 1), pe durată determinată de maxim 12 luni, cu o perioadă de probă de 30 de zile lucrătoare cf. art.85 lit. c din C Muncii, conform contractului de finanțare „Imbunatatirea capacitatii OIR POSDRU Regiunea VEST de a gestiona in mod eficient POCU 2014-2020, prin angajarea de personal contractual in afara organigramei” COD SMIS 129455

11.07.2019

 • OIR POSDRU Regiunea Vest publica rezultatul final al concursului organizat în zilele de  02.07.2019 (selectia dosarelor) şi 08.07.2019 (interviul) în vederea ocupării  unor posturi vacante în afara organigramei

09.07.2019

·        OIR POSDRU Regiunea Vest publica rezultatul interviului la concursul organizat in zilele de 02.07.2019(selectia dosarelor) si 08.07.2019 (interviul) in vederea ocuparii unor posturi vacante in afara organigramei  aferent proiectului ”Imbunatatirea capacitatii OIR POSDRU Regiunea VEST de a gestiona in mod eficient POCU 2014-2020,prin angajarea de personal contractual in afara organigramei”  - cod MySMIS2014 129455;

04.07.2019

 • Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 04.07.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/464/3/12 -  Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, pentru etapa de evaluare tehnica si financiara.

02.07.2019

 • In data de 02.07.2019 ora 14.00, OIR POSDRU Regiunea Vest publica rezultatele selectarii dosarelor de înscriere la concursul organizat în zilele de  02.07.2019 (selectia dosarelor) şi 08.07.2019 (interviul) în vederea ocupării  unor posturi vacante în afara organigramei OIRPOSDRU VEST si planificarea candidatilor declarati admisi la selectia de dosare pentru interviul din data de 08.07.2019

18.06.2019

 • Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest publica Erata la anuntul din 12.06.2019 privind organizarea concurs/examen în vederea ocupării a 12 posturi în afara organigramei

12.06.2019

 • Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest organizează concurs/examen în vederea ocupării a 12 posturi în afara organigramei, personal contractual (expert 1), pe durată determinată de maxim 12 luni, cu o perioadă de probă de 30 de zile lucrătoare cf. art.85 lit. c din C Muncii, conform contractului de finanțare „Imbunatatirea capacitatii OIR POSDRU Regiunea VEST de a gestiona in mod eficient POCU 2014-2020, prin angajarea de personal contractual in afara organigramei” COD SMIS 129455

31.05.2019

 • Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/464/3/12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

06.05.2019

 • Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 07.05.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/464/3/12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

22.03.2019

 • OIRPOSDRU Regiunea Vest publica anuntul si bibliografia pentru examenul de promovare in grad profesional care se va desfasura in data de 22.04.2019 la sediul OIRPOSDRU VEST

14.02.2019

 • AM POCU publică listele finale ale cererilor de finanţare aprobate, în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, pentru apelurile de proiecte: POCU/481/5/1 şi POCU/482/5/1

12.02.2019

 • AM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate, în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, pentru apelul de proiecte POCU/400/4/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate – „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării”.

06.02.2019

 • AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte POCU/481/5/1/ şi POCU/482/5/1/

01.02.2019

 • AM POCU publica lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul POCU/ 400/ 4/ 2/ Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială

17.01.2019

 • AM POCU informează solicitanții că începând cu data de 17.01.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificări de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/400/4/2/

11.01.2019

 • AM POCU informează solicitanții că începând cu data de 11.01.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte: POCU/481/5/1 şi POCU/482/5/1

19.12.2018

12.12.2018

10.12.2018

 • Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 10.12.2018 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelulurilor de proiecte:

Ř  POCU/481/5/1 Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC – SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI – etapa a III a, Regiunea mai dezvoltata;

Ř  POCU/482/5/1 Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC – SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI, etapa a III a – Regiuni mai puțin dezvoltate,

pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.”

28.11.2018

 • AM POCU modifică Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (Corrigendum nr. 6)

26.11.2018

 • AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/410/3/14/ „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării”

13.11.2018

 • AM POCU: solicitări de clarificare pentru proiectele POCU/410/3/14/ „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării”

09.11.2018

 • AM POCU: lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/400/4/2

29.10.2018

 • AM POCU: solicitări de clarificare pentru proiectele POCU/400/4/2/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate

22.10.2018

 • Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilitatii pentru apelul de proiecte POCU/410/3/14/Îmbunatatirea nivelului de competente profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie roma, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării.

10.10.2018

 • AM POCU transmite solicitări de clarificare pentru cererile de finanțare POCU/410/3/14/ „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării”

01.10.2018

 • OIRPOSDRU Regiunea Vest publica anuntul si bibliografia pentru examenul de promovare in grad profesional care se va desfasura in data de    31.10.2018 la sediul OIRPOSDRU VEST

06.09.2018

Lista finala proiecte aprobate POCU Apel 390/5/1

 • Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 publică lista finala a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/390/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC – Regiune mai puțin dezvoltată.

18.07.2018

 • Anunt solicitare clarificari etapa ETF Apeluri POCU/390/5/1/ si POCU/393/5/1/

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 18 iulie 2018, vor primi prin sistemul informatic MySMIS 2014+ solicitări de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte:

 • POCU/390/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC „Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a a mecanismului DLRC - Regiuni mai puțin dezvoltate;

 • POCU/393/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC - „Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a a mecanismului DLRC - Regiune mai dezvoltată.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificări, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci când evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și finan
ciară

11.07.2018

 • AM POCU: lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte: POCU/390/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori

04.07.2018

 • OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul „Asigurarea serviciilor necesare pentru buna functionare a Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Vest 2017 - 2020”, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile în valoare de 682,871.78 lei.

 

04.07.2018

 • OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul „Sprijin acordat OIR Vest pentru asigurarea cheltuielilor cu deplasarea necesare funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Vest 2017- 2019”, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile în valoare de 273,710.94 lei.

 

03.07.2018

 • Anunt solicitare clarificari etapa CAE Apeluri POCU/390/5/1/ si POCU/393/5/1/

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 03.07.2018 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte POCU/390/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC - ”SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI” Etapa a III-a mecanismului DLRC - Regiuni mai puțin dezvoltate și POCU/393/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC - “SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI” Etapa a III-a mecanismului DLRC - Regiune mai dezvoltata”, pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității.


Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termen de 3 zile lucrătoare la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul “Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea conformității administrative și a eligibilității.

29.06.2018

 • OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul „Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU REGIUNEA VEST, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale”, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile în valoare de 31.817.761,10 lei

29.05.2018

Anunț privind prelucrarea datelor personale

 • ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA VEST, cu sediul în Timişoara, Bd. Mihai Viteazu nr. 30B, jud. Timiş, tel. 0256293686, fax. 0256293680, 0256499755, e-mail fsevest@oirposdru-vest.ro,  în calitate de operator de date cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane. De asemenea, administrează, în condiţii de siguranţă, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi asigură persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, confidențialitatea tratării datelor furnizate, precum și respectarea drepturilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. citeste mai mult...

27.02.2018

09.02.2018

 • Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte

POCU/284/1/3: „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”

POCU/285/1/3: “VIITOR PENTRU TINERII NEETs II”

02.02.2018

 • Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 1 februarie 2018, vor primi prin sistemul informatic mySMIS 2014+ solicitări de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurile de proiecte:

 • POCU/284/1/3/Viitor pentru tinerii NEETs I

 • POCU/285/2/4/ Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiuni mai puțin dezvoltate

 • POCU/286/2/4/ Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiune mai dezvoltată

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificări, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”. În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii

 

15.02.2017

 • OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU REGIUNEA VEST, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale”, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile în valoare de 970.519,97 lei.

03.10.2016

 • OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU REGIUNEA VEST, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale”, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile în valoare de 3804735,28 lei.

22.09.2016

 • POCU: 20 milioane de euro pentru consolidarea economiei sociale

 

22.09.2016

 • POCU: MFE va analiza individual cererile de finantare pentru O.S. 4.1 si 4.2 (POCU) depuse in ultimele momente de dinaintea expirării termenului-limită

15.09.2016

 • Metodologia de ierarhizare şi lista unităților școlare (școli și grădinițe) in funcție de nivelul de defavorizare

 

15.09.2016

 • Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman a publicat  Decizia DGPCU nr. 9278/24.05.2016 privind depunerea solicitărilor de conciliere şi depunerea Cererilor de rambursare suplimentare aferente concilierilor

 

18.08.2016

 

18.08.2016

solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.618/12.08.2016).

11.08.2016

 • Proiect de Ordonanţă privind modificarea şi completarea OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

02.08.2016

 •  ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI - Ghidul Solicitantului Condiții Specifice OS 4.1 și 4.2

01.06.2016

 • OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul “Achizitionarea de obiecte de inventar, furnituri de birou şi materiale consumabile necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Vest”

16.05.2016

 • Ministerul Fondurilor Europene (MFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman, publica Ordinul privind modificarea urmatoarelor documente:
  Orientari privind accesarea finantarilor în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 - anexa 1
  Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600) în comunitatile marginalizate în care exista populatie apartinând minoritatii rome, finantat prin Axa Prioritara 4/ Prioritatea de Investitii 9.ii/ Obiectivul Specific 4.1 din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 - anexa 2
  Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice aferent apelului de proiecte Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600) în comunitatile marginalizate finantat prin Axa Prioritara 4/ Prioritatea de Investitii 9.ii/ Obiectivul Specific 4.2 din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020- anexa 3

 

20.04.2016

 • Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat in data de 20 aprilie 2016, în vederea deschiderii liniilor de finanțare, trei Ghiduri ale solicitanților aferente Programului Operațional Capital Uman

 

15.01.2016

 • Ministerul Fondurilor Europene / DG AMPOSDRU publica un nou anunt privind modalitatea de depunere a cererilor de rambursare final, referitor la faptul că sistemul informatic Actionweb este din nou funcţional.

 

14.01.2016

Ministerul Fondurilor Europene a publicat un anunț privind modalitatea de depunere a cererilor de rambursare finale

 


Pentru informaţii despre celelalte programe  finanţate de Uniunea  Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România   Link - infoeuropa.ro


03.07.2024 17:28

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului

© 2007 OIR PECU Regiunea Vest   -   Termeni si conditii