Prima pagina Despre noi Informatii de interes public Noutăţi şi anunţuri Contact

Alerta nereguli

Adresele de mail ale OIR POSDRU Regiunea Vest, create pentru transmiterea alertelor de nereguli /frauda:

sesizari.nereguli@oirposdru-vest.ro

nereguli@oirposdru-vest.ro

Punctul de contact cu Fondul Naţional/NAO, pentru transmiterea alertelor de nereguli, a fost definit la următoarele adrese de mail:

nao@mfinante.ro

naoinfo@mfinante.ro


Legislatie nereguli

 • OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

 • HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora


Alerta nereguli

Orice persoană implicată în implementarea şi monitorizarea unui proiect finanţat din POS DRU, sau care  deţine informaţii privind desfăşurarea proiectelor finanţate în cadrul POS DRU, poate trimite alerte privind  neregulile la adresele  de e-mail: 

                                                           sesizari.nereguli@oirposdru-vest.ro               sau                 nereguli@oirposdru-vest.ro 

Alertele privind neregulile pot fi transmise anonim sau sub semnătura, caz în care va fi păstrată confidenţialitatea în ceea ce priveste identitatea expeditorului, iar acesta nu va avea nici o implicare în procesul de investigare a neregulii.
Cazurile de nereguli vor fi analizate si investigate de catre unităţile de specialitate ale Autorităţii de Management pentru
pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POS DRU), iar  decizia va fi transmisă în concordanţă cu procedurile interne ale AM POS DRU şi cu legislaţia naţională şi  europeană în vigoare.

În cazul în care sesizarea nu a fost rezolvata în termenul stabilit, alerta privind neregula constatata poate fi transmisa direct Responsabilului National cu Autorizarea Finanţării, la adresele de e-mail indicate ca puncte de contact: nao@mfinante.ro

Situaţia excepţională când cel care raportează o neregulă / fraudă poate lua contact direct cu Fondul Naţional

este condiţionată  de următoarele:

 • când are certitudinea  că descoprirea neregulii nu este corect raportată;
 • când ajunge la concluzia că recomandările lui cu privire la rezolvarea neregulii descoperite nu au fost urmate ;
 • când crede că sistemul de control financiar are puncte slabe care pot prejudicia interesul financiar al Comisiei Europene;
 • când  concluzionează  că acea conducere nu este capabilă sau nu vrea sa urmărească recomandările lui şi personalul din conducere îşi arată mereu incapacitatea sau refuzul de a-şi face treaba (condiţie cumulativă)

Alte căi pentru semnalarea neregurilor  sunt: telefon /fax sau  prin depunerea formularului de alerta  neregula in cutia de nereguli “ Irregularities Alert Box”  existentă in institutie.

Formularul de Alertă este modalitatea prin care orice persoană poate sesiza existenţa unei suspiciuni de neregulă. Acesta poate fi întocmit de orice persoană fizică de la orice nivel, în orice moment al derularii proiectului în cazul în care există o suspiciune de neregulă.

Informaţiile pe care trebuie să le conţină Formularul de Alertă se referă la numele proiectului, suma pe care o implică neregula respectivă – în cazul în care aceasta este cunoscută – precum şi o descriere pe scurt a contextului în care a fost comisă neregula.

Nu este necesar ca Formularul de Alertă să fie semnat, acesta putând fi transmis în formă anonimă, dar cu respectarea cerinţelor minime de conţinut pentru a putea fi luat în seamă.

În cazul suspectării de fraudă, situaţia este raportată cât se poate de repede, în scris sau anonim, în vederea protejării securităţii celor care raportează cazurile.


 

Definiţii  de  NEREGULĂ ŞI FRAUDĂ conform legislaţiei europene şi naţionale

În conformitate cu Regulamentul CE Nr. 2988/1995 cu privire la protejarea intereselor financiare ale CE, Articol 1(2), “neregula”  înseamnă orice încălcare a unei prevederi a legii comunităţii rezultând dintr-o acţiune sau omisiune a operatorului economic, care are sau ar avea ca efect prejudicierea bugetului general al comunităţilor sau bugetelor manageriate de ele, ori prin reducerea ori prin pierderea veniturilor provenite din propriile resurse adunate direct în numele comunităţilor, ori printr-un nejustificat item de cheltuială.
Definiţia fraudei o regăsim în Convenţia pentru Protecţia Intereselor Financiare din 1995 intrată în vigoare în 17/10/2002. În sensul prezentei convenţii,
frauda care afectează interesele financiare ale comunităţii europene constă în:
              a) în ceea ce privesc cheltuielile, orice acţiune intenţionată sau omisiune legată de :
   - folosirea sau prezentarea de declaraţii sau documente false, incorecte sau incomplete care are ca efect reţinerea pe nedrept a fondurilor din bugetul general al Comunităţii Europene sau bugetele manageriale ale, sau în numele Comunităţii Europene;
    -    nedezvaluirea de informaţii în încălcarea unei obligaţii specifice, cu acelaşi efect;
    -    folosirea greşită a astfel de fonduri pentru alte scopuri decât acelea pentru care au fost iniţial acordate.
              b) în ceea ce priveste venitul, orice act intenţionat sau omisiune referitoare la:
    -    folosirea sau prezentarea de documente sau declaraţii false, incorecte sau incomplete, care are ca efect diminuarea ilegală a resurselor bugetului general al CE sau bugetelor manageriate de/sau în numele CE
    -    nedezvăluirea informaţiilor în încălcarea unei obligaţii specifice, cu acelaşi efect;
    -    aplicarea greşită a unui beneficiu legal obţinut, cu acelaşi efect.

,, Potrivit OUG 66/2011 Cap. I. Dispozitii generale .Sectiunea a  2- a art. 2 termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

    (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

    a) neregulă - orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit;

    b) fraudă - infracţiunea săvârşită în legătură cu obţinerea ori utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, încriminată de Codul penal ori de alte legi speciale;

Orice încălcare a:

·  Memorandumului de Finanţare între Comisia Europeană şi Guvernul României

·  Acordului Financiar între RNAF (NAO) şi RAP (PAO)

·   Acordurilor de Implementare între Agenţia de Implementare Phare din MoLFEO şi Autorităţile de Implementare sau OIR-uri (UIP-uri), pentru subprogramul sau schemele de grant, va constitui o neregula.


Noţiuni de bază - NEREGULI

        

            În România, cadrul legal specific care reglementează activităţile de constatare şi de recuperare a sumelor plătite necuvenit din asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea Europeană, precum şi din fondurile de cofinanţare aferente, ca urmare a unor nereguli, este reprezentat de prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora si Normelor de aplicare ale OUG 66/2011

Definirea termenilor de NEREGULA SI FRAUDA

În conformitate cu Regulamentul Structural Nr. 2988/1995 cu privire la protejarea intereselor financiare ale CE, Articol 1(2), “neregula”  înseamnă orice încalcare a unei prevederi a legii comunităţii rezultând dintr-o acţiune sau omisiune a operatorului economic, care are sau ar avea ca efect prejudicierea bugetului general al comunităţilor sau bugetelor manageriate de ele, ori prin reducerea ori prin pierderea veniturilor provenite din propriile resurse adunate direct în numele comunităţilor, ori printr-un nejustificat item de cheltuială.
Definiţia fraudei o regăsim în Convenţia pentru Protecţia Intereselor Financiare din 1995 intrată în vigoare în 17/10/2002. În sensul prezentei convenţii, frauda care afectează interesele financiare ale comunităţii europene constă în:
a) în ceea ce privesc cheltuielile, orice acţiune intenţionată sau omisiune legată de :
- folosirea sau prezentarea de declaraţii sau documente false, incorecte sau incomplete care are ca efect reţinerea pe nedrept a fondurilor din bugetul general al Comunităţii Europene sau bugetele manageriale ale, sau în numele Comunităţii Europene;
-    nedezvaluirea de informaţii în încălcarea unei obligaţii specifice, cu acelaşi efect;
-    folosirea greşită a astfel de fonduri pentru alte scopuri decât acelea pentru care au fost iniţial acordate.
b) în ceea ce priveste venitul, orice act intenţionat sau omisiune referitoare la:
-    folosirea sau prezentarea de documente sau declaraţii false, incorecte sau incomplete, care are ca efect diminuarea ilegală a resurselor bugetului general al CE sau bugetelor manageriate de/sau în numele CE
-    nedezvăluirea informaţiilor în încălcarea unei obligaţii specifice, cu acelaşi efect;
-    aplicarea greşită a unui beneficiu legal obţinut, cu acelaşi efect.

Ordonanta de Urgenta nr. 66/2011 care stabileste procedura privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, defineste urmatorii termeni:

 

            a) neregulă - orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit;

    b) fraudă - infracţiunea săvârşită în legătură cu obţinerea ori utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, încriminată de Codul penal ori de alte legi speciale;

Orice încălcare a:

 • Memorandumului de Finanţare între Comisia Europeană şi Guvernul României

 • Acordului Financiar între RNAF (NAO) şi RAP (PAO)

 • Acordurilor de Implementare între Agenţia de Implementare Phare din MoLFEO şi Autorităţile de Implementare sau OIR-uri (UIP-uri), pentru             subprogramul sau schemele de grant, va constitui o neregula.

 

Raportarea neregulilor / fraudelor:

 • se poate face oficial, folosind scrisoarea de notificare a neregulii / alerta de fraudă / raport în scris sau prin telefon, mail, scrisoare, cutie de alertă nereguli

 • alertele de nereguli se pot face anonim sau sub semnătură

 • când sunt făcute sub semnătură, identitatea persoanei va fi confidenţială, aceasta nefiind implicată sub nici un motiv în procesul de investigare  a neregulii, din motive de securitate

 • când persoana nu foloseşte procedura oficială, atunci va aplica/ va recurge la procedura "Whistle blowing"

 

Procedura de nereguli se aplică pentru tot programul PHARE - subprograme/ proiecte şi scheme grant, pe întreaga perioadă de implementare, plus 5(cinci) ani după terminarea implementarii programului PHARE.

În ce privesc subprogramele/proiectele şi schemele de grant FSE, procedura de nereguli se aplică tuturor proiectelor finanţate din Fondul Social European pe durata de implementare a Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane(POSDRU)  şi 3(trei) ani după închiderea programului operaţional POSDRU.

 

Definiţia Procedurii Whistle Blowing

 

Whistle Blowing = Raportarea cazurilor suspecte de Fraudă şi Nereguli, de către personal şau terţa parte (beneficiari, contractori, mass-media, cetăţeni)

Whistle Blower = persoana care utilizează procedura "whistle blowing", şi care, poate fi din interiorul organizaţiei - whistle blower intern -, sau din afara ei - whistle blower extern.

Adresele de mail ale OIR POSDRU Regiunea Vest, create pentru transmiterea alertelor de nereguli /frauda:

sesizari.nereguli@oirposdru-vest.ro

nereguli@oirposdru-vest.ro

Situaţia excepţională când cel care raportează o neregulă / fraudă poate lua contact direct cu Fondul Naţional (NAO), este condiţionată de existenţa următoarelor:

 • când se gândeşte că descoprirea neregulii nu este corect raportată

 • când ajunge la concluzia că recomandările lui cu privire la rezolvarea neregulii descoperite nu au fost urmate

 • când crede că sistemul de control financiar are puncte slabe care pot prejudicia interesul financiar al Comisiei Europene

 • când ajunge la concluzia că acea conducere nu este capabilă sau nu vrea sa urmărească recomandările lui şi personalul din conducere îşi arată mereu incapacitatea sau refuzul de a-şi face treaba (condiţie cumulativă)

Pentru procedura "whistle blowing", punctul de contact cu Fondul Naţional/NAO a fost definit la următoarele adrese de mail:

nao@mfinante.ro

naoinfo@mfinante.ro

În cazul suspectării de fraudă, situaţia este raportată cât se poate de repede, în scris sau anonim, în vederea protejării securităţii celor care raportează cazurile.

06.01.2021 17:59

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului

© 2007 OIRPOSDRU Regiunea Vest   -   Termeni si conditii