Prima pagina Despre noi Informatii de interes public Noutăţi şi anunţuri Contact


selectaţi aici...

 

Notă privind clarificarea aspectelor referitoare la termenul de depunere a primei cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate în cadrul contractelor de finanţare aferente proiectelor aprobate în cadrul Cererilor de propuneri de proiecte lansate în anul 2013

 

  

Logo-ul Organismului Intermediar Regional pentru PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA   RESURSELOR UMANE Regiunea Vest                       

                                                                        

Logo-ul Organismului Intermediar Regional pentru PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Regiunea Vest va fi utlizat în mod obligatoriu pe toate materialele publicitare destinate publicului de către beneficiarii ce au in derulare (implementare) proiecte cofinanţate din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin POSDRU 2007-2013.   

 În acest context, pentru a putea avea o estimare financiară a TVA plătită de către societăţile comerciale în cadrul proiectelor POSDRU, beneficiarii sunt rugaţi să transmită, la adresa de e-mail estimaretva@fseromania.ro, până vineri, 06.04.2012, o estimare a TVA plătită de la data de 01.01.2012 până în prezent, precum şi a TVA care urmează să fie plătită până la finalul proiectului, de către societăţile comerciale care au calitatea de beneficiari sau parteneri, respectând modelul de fişier în excel ataşat


 

Logo-ul Organismului Intermediar Regional pentru PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA   RESURSELOR UMANE Regiunea Vest                                                                                                   ...la început

Logo-ul Organismului Intermediar Regional pentru PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Regiunea Vest va fi utlizat în mod obligatoriu pe toate materialele publicitare destinate publicului de către beneficiarii ce au in derulare (implementare) proiecte cofinanţate din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin POSDRU 2007-2013.   Instructiuni      

 • Instrucțiunea 116/15.12.2015 privind reglementarea condițiilor pentru încheierea actelor adiționale în vederea prelungirii duratei de implementare a proiectelor POSDRU

 • Instructiunea 115/03.12.2015 privind reglementarea conditiilor pentru incheierea actelor aditionale in vederea prelungirii duratei de implmenentare a proiectelor POSDRU.

 • Instructiunea 113/04.11.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează in luna decembrie 2015, conform prevederilor Art. 56 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, in vederea solicitării sumelor din cererea de lichidare a plăților pentru proiect.

 • Anexe

 • Clarificari

 • Instrucțiunea 112/20.10.2015 privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare și a cererilor de plată in vederea închiderii Programului Operational Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 • Instructiunea 111/15.10.2015 privind solicitarea prefinantarii de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU, in cadrul cererilor de propuneri de proiect nr. 169-190

 • Instructiunea 109/16.09.2015 privind termenele limită de depunere a cererilor de rambursare și a cererilor de plata în vederea închiderii Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 • Erata la Instrucțiunea nr. 108/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 3.1. Promovarea culturii antreprenoriale.

 • Instructiunea 108/11.05.2015, cu privire la implementarea proiectelor finantate in cadrul DMI 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”.

 • Instructiunea 107/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 6.1.„Dezvoltarea economiei sociale“

 • Instrucțiunea nr. 106/07.04.2015 privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 6.1.„Dezvoltarea economiei sociale“.

 • Instructiunea nr. 104/18.03.2015 privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de contractare si de modificare a contractelor de finantare POSDRU.

 • Anexe

 • Instructiunea nr. 103/18.03.2015 privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a implementarii contractelor de finantare POSDRU.

 • Anexa 1 - metodologia de conciliere

 • Instructiunea nr.94  privind modul de înlocuire a partenerilor în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013

 • Instructiunea nr. 92 privind contractarea proiectelor pentru care au fost aprobate cereri de finanţare în cadrul cererilor de propuneri 123-165

 • Instructiunea nr. 91 pentru aplicarea memorandumului privind deblocarea proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Devoltarea Resurselor Umane 2007–2013, ale căror contracte de finanţare erau în vigoare anterior datei de 01.01.2011 şi cărora li s-a aplicat în mod eronat art. 34 din Legea 284/2010                  Metodologia de conciliere

 • Instructiunea nr. 90 privind corectarea erorilor materiale aparute la nivelul modificarilor contractuale

 • Instructiunea nr. 87 privind documentele justificative din esantion aferente fiecarei cereri de rambursare depuse in cadrul proiectelor grant/strategice finantate prin POSDRU 2007-2013

 • Anexe instructiune

 • Instructiunea nr. 86 privind clarificarea unor aspecte legate de actele aditionale intocmite în baza Instructiunii nr. 83/2013.

 • Instructiunea nr. 85 privind clarificarea unor aspecte legate de implementarea proiectelor finantate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (valoarea activităţilor transnaţionale, valoarea activităţilor externalizate, cheltuielile externalizate/subcontractate, cheltuielile efectuate la finalul perioadei de implementare a proiectului sau după finalizarea proiectului)

 • Instructiunea nr. 83 privind modul de rambursare a TVA nedeductibila eligibila

 • Anexa 1

 • Anexa 2

 • Anexa 3

 • Anexa 4

 • Anexa 5

 • Instrucţiunea nr. 82 privind implementarea mecanismului decontarii cererilor de plata, însoţită de Anexele 1-7

                                                                                                       

 • Instrucţiunea nr. 80 privind metodologia de aplicare, de catre AM/OI POSDRU, a Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2013.

 • Instructiunea nr. 79 privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1120 din 15.10.2013. pentru procedurile simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta".

 • Instructiunea nr. 78 pentru reglementarea modului de calcul utilizat la finalul implementarii proiectului, privind validarea cheltuielilor de tip FEDR.

 • Instrucţiunea nr. 77 privind regimul şi modul de procesare al unor cereri de rambursare aferente proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013 (prin care se defineşte cererea de rambursare suplimentară şi se permite transmiterea de către beneficiar după încheierea implementării proiectului a maxim două cereri de rambursare intermediare înaintea cererii de rambursare finale)Clarificarea nr. 1

 • Instrucţiunea nr. 76 privind stingerea creanţelor bugetare rezultate din nereguli prin modalitatea deducerii din valoarea eligibilă a cererilor de rambursare ulterioare

 • Instructiunea nr. 74 pentru clarificarea instructiunii nr. 71 - privind reglementarea modului de diminuare a finantarii nerambursabile in cazul nerealizarii indicatorilor si/sau a grupului tinta.

 • Instrucțiunea nr. 73 privind documentele justificative din eşantion aferente fiecărei cereri de rambursare depuse în cadrul proiectelor grant/strategice finanţate din POS DRU 2007-2013, însoţită de anexe.

            Anexe

 • Instructiunea nr. 71 pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul nerealizării indicatorilor și/sau a grupului țintă.

                    Anexa

                Anexe instrucţiune - format editabil 

                  Anexa 1

 • Instrucţiunea nr.53 privind reglementarea modului de diminuare a finanţării nerambursabile, în cazul nerealizării indicatorilor şi/sau a grupului ţintă

                        Tabelul de calcul - anexat în fişierul Excel, în format editabil, în care beneficiarii vor completa coloanele D şi E.

 • Instrucţíunea nr. 51 privind clarificarea unor aspecte privind procedurile de achiziţii publice din cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale

                   Anexa 1

                    Anexa 1

 • Instrucţiunea nr. 44 referitoare la clarificarea unor aspecte  privind implementarea proiectelor finanţate prin POSDRU 2007 - 2013

 • Instrucţiunea nr. 43 privind simplificarea verificărilor administrative asupra cererilor de rambursare

                   Anexa 1
                   Anexa 2
                   Anexa 3
                   Anexa 4
                   Anexa 5
                   Anexa 6
                   Anexa 7

 • Instrucţiunea 42 - privind obligativitatea beneficiarilor POSDRU de a raporta prin sistemul electronic ActionWeb informaţiile privind apartenenţa persoanelor din cadrul grupurilor ţintă la categoriile previzute în formularul de înregistrare a grupului ţintă

                   Lista 9/01.04.2011: Lista de intrebari frecvente privind completarea fisierului aferent grupului tinta conform Instructiunii 42

 • Instrucţiunea 41 - privind regulile specifice privind monitorizarea proiectelor pentru care beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU, au optat pentru externalizarea totală sau parţială a managementului de proiect.

 • Instructiunea 38 - privind utilizarea sumelor alocate drept rezervă de contingenţă în cadrul proiectelor finanţate din  POSDRU 2007-2013

 • Instructiunea 36 - privind aplicarea regulilor de identitate vizuala POSDRU

 • Instrucţiunea 37 - privind la modul de înlocuire al partenerilor în cadrul proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013

 • Instructiunea 35 - privind obligativitatea beneficiarilor, de a asigura documente justificative privind apartenenta persoanelor din grupurile tinta

 • Instructiunea 34 - privind modificarea formatului standard al bugetului, anexă la contractul de finanţare

 • Instructiunea 33 - privind obligativitatea beneficiarilor contractelor cu finantare din POSDRU, de a comunica AMPOSDRU/OI responsabil locatia/locatiile de implementare a proiectului si expertii pe termen scurt care fac parte din echipa de implementare a proiectului

                   Anexa 1- lista locatiilor de implementare a proiectului

                   Anexa 2- lista expertilor pe termen scurt

 • Instrucţiunea 31 - privind modul de înlocuire al partenerilor pentru beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU

 • Instrucţiunea 30 - privind modificarea formatului standard al cererilor de rambursare şi a anexelor acesteia

Anexa 1 - Cerere de rambursare

Anexa 2 - Evidenţa cheltuielilor

Anexa 3 - Raport tehnic-financiar

Anexa 4 - Registru grup ţintă

Anexa 5 - Ghid completare Evidenţa Cheltuielilor

Anexa 6 - Ghid vizualizare risk

 • Instrucţiunea 29 - privind acordarea prefinanţării pentru beneficiarii contractelor de finaţare în cadrul schemelor de ajutor de stat /de minimis aferente Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor  

Anexa 1 - Cerere de prefinanţare - ajutor de stat

 • Instrucţiunea 28 - privind modificarea formatului standard al bugetului pentru beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU

 • Instructiunea nr. 26 - privind modul de derulare a procedurilor de achiziţie, în cadrul proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU

                       Anexa 1

                  Anexa 2 si Anexa 3 (format editabil)

                  Anexa 4           

 • Instrucţiunea nr. 25 privind modul de aplicare a prevederilor Ordinului comun al ministrului muncii familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului finanţelor publice nr.1117/2170/august 2010

 • Instructiunea nr. 24 privind acordarea prefinantarii in cadrul POSDRU

                  Anexe instructiune (format editabil)

 • Instrucţiunea nr.19 (15.06.2010) privind formatul standard al Graficului estimativ al depunerii cererilor de rambursare

                  Anexa 1- graficul estimativ al depunerii cererilor de rambursare (format editabil)

 • Instrucţiunea nr.17 (09.06.2010) privind modul de întocmire a actelor adiţionale şi a notificărilor cu privire la modificarea contractelor finanţate prin POSDRU

                  Anexa 1 - Model Act Adiţional privind modificarea contractului (format editabil) 

                  Anexa 2 - Model Notificarea privind modificarea contractului (format editabil)

                  Anexă instructiune (format editabil)

 • Instructiunea nr.13 (07.05.2010) privind solicitarea prefinantarii de catre beneficiari  si avansarea prefinantarii primite partenerilor din cadrul proiectului

                  Anexă instructiune (format editabil)

 • Instrucţiunea nr.12 (30.03.2010) privind privind plata de către AMPOSDRU a contravalorii taxei pe valoarea adăugată (TVA) plătite , aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU;

                  Anexe instructiune (format editabil) 

 • Instructiunea 5g_9s (07.07.2009) privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013

         Anexa 1 

         Anexa 2

         Anexa 3

         Anexa 4

         Anexa 5

 • Instructiunea 4g_8s (15.06.2009) privind completarea documentului "Evidenta cheltuielilor" care insoteste Cererile de Rambursare si consultarea categoriei de risc a proiectului

 • Instructiunea 6_7 (18.03.2009) privind achizitionarea serviciilor de contabilitate pentru contractul de finantare POSDRU (call: 1-5, 7-16, 6 si 59)

 • Instructiunea 4_5 (30.01.2009) privind depunerea graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare pentru contractul de finantare POSDRU (call: 1-5, 7-16, 6 si 59)

 • Instructiunea 3_4 (23.01.2009) privind achizitionarea serviciilor de audit financiar pentru contractul de finantare POSDRU (call: 1-5, 7-16, 6 si 59)

 • Instructiunea nr 6 (23.03.2009) privind achizitionarea serviciilor de contabilitate pentru contractul de finantare POSDRU call 29, 37, 48

 • Instructiunea nr 4 pentru POSDRU call 29, 37, 48 emisa in 10.03.2

                 Anexa 1 (format editabil) 

                 Anexa 2 (format editabil) 

                 Anexa 3 (format editabil) 

                 Anexa 1 (format editabil) 

                 Anexa 2 (format editabil) 


Manualul operational al beneficiarului                                                                                                                ...la început

Manualul Operaţional al Beneficiarilor, însoţit de următoarele materiale de referinţă necesare implementării proiectelor finanţate în cadrul POSDRU se adresează tuturor beneficiarilor de proiecte strategice şi proiecte de grant:

Elementele de identitate vizuală pentru actvităţile şi produsele de informare şi comunicare în cadrul unui proiect finantat prin POSDRU:


Manualul de utilizare Actionweb - Modulul "Grup Ţintă  - Anexa 10" 

Manualul de utilizare Actionweb - Modulul "Grup Ţintă  - Anexa 10"  

06.01.2021 17:57

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului

© 2007 OIRPOSDRU Regiunea Vest   -   Termeni si conditii