1.      Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU ) se adresează celor 8 Regiuni de dezvoltare ale României:

·         Regiunea de Dezvoltare Nord - Est

·         Regiunea de Dezvoltare Sud - Est

·         Regiunea de Dezvoltare Sud - Muntenia

·         Regiunea de Dezvoltare Sud -Vest Oltenia

·         Regiunea de Dezvoltare Vest

·         Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest

·         Regiunea de Dezvoltare Centru

·         Regiunea de Dezvoltare Bucureşti - Ilfov

 

Programul urmăreste realizarea obiectivelor Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013, care stabileste strategia de dezvoltare a României în vederea reducerii cât mai rapide a decalajelor existente faţă de Uniunea Europeană si este în acord cu prioritatea tematică „Dezvoltarea si utilizarea mai eficientă a capitalului uman al României” a Cadrului Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013. Documentul stabileste priorităţile dezvoltării resurselor umane din România si este finanţat din Fondul Social European în cadrul obiectivului „Convergenţă”.

Programul a fost elaborat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalităţii de Sanse, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( AM POS DRU ), într-un larg parteneriat cu structuri ale administraţiei publice centrale si locale, parteneri sociali si societatea civilă.

AM POS DRU gestionează procesele de pregătire, implementare şi monitorizare a intervenţiilor FSE, în cadrul POS DRU. În acest sens, AM POS DRU a desemnat Organisme Intermediare cărora, pe baza competenţelor specifice în domeniul dezvoltării resurselor umane şi a experienţei în gestionarea asistenţei financiare nerambursabile, le-a delegat implementarea anumitor domenii majore de intervenţie din cadrul POS DRU.

POSDRU a fost elaborat pe baza prevederilor Comunitatii in acest domeniu, în concordanţă cu Regulamentul Consiliului ( CE ) Nr. 1083/ 2006 care reglementează prevederile generale privind Fondul pentru Dezvoltarea Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune , Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului ( EC) nr.1081/2006 privind Fondul Social European,  Regulamentul Comisiei (CE) Nr 1828/2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) Nr 1083/2006 care stipulează prevederile generale ale Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune.  

 

Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă,flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane.

Obiectivele specifice identificate pot fi rezumate astfel:

o        Promovarea calităţii sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă, inclusiv a învăţământului superior şi a cercetării;

o        Promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii;

o        Facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii;

o        Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive;

o        Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele rurale 1 ;

o        Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;

o        Facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.

 

Ca obiective orizontale, POS DRU are în vedere: TIC şi inovarea, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, abordarea transnaţională şi interregională, prin încurajarea proiectelor a căror implementare va contribui la promovarea acestor obiective.

§         Axa Prioritară 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

§         Axa Prioritară 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

§         Axa Prioritară 3 Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor

§         Axa Prioritară 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare

§         Axa Prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare

§         Axa Prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale

§         Axa Prioritară 7 Asistenţă tehnică

 

 

2.  Axa Prioritară 3 Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor

 

Obiectivul general al acestei axe prioritare este: promovarea culturii antreprenoriale, flexicurităţii şi adaptabilităţii prin sprijinirea forţei de muncă şi a întreprinderilor competente, pregătite şi adaptabile.

Următoarele obiective specifice vor contribui la realizarea obiectivului general:

§         dezvoltarea antreprenoriatului, prin sprijinirea indivizilor pentru iniţierea afacerilor;

§         îmbunătăţirea nivelului de calificare al specialiştilor din managementul şi organizarea muncii;

§         creşterea nivelului de specializare a angajaţilor, prin actualizarea şi îmbunătăţirea calificărilor;

§         creşterea nivelului de participare a partenerilor sociali şi a ONGurilor în furnizarea de servicii comunităţii.

 

Domeniile de intervenţie în cadrul acestei axe prioritare sunt:

 

3.1. Promovarea culturii antreprenoriale;

3.2. Formare profesionala şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii;

3.3.Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă

Organismul Intermediar Regional in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse este responsabil cu implementarea domeniilor majore de interventie 3.1. si 3.2. in cadrul axei prioritare 3.

 

Domeniul major de intervenţie 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale

Obiectiv: Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi manageriale pentru stimularea spiritului antreprenorial şi a generarii unui număr crescut de afaceri

Tipul solicitantului

Solicitantii pot fi:

o      Colegii;

o      Universităţi;

o      Furnizori de formare  profesională autorizaţi;

o      Centre de cercetare sau instituţii;

o      Organismele şi agenţiile coordonate/subordonate MECT sau structurile sale teritoriale;

o      Întreprinderi;

o      Sindicate;

o      Patronate;

o      Autorităţi publice;

o      Asociaţii profesionale, alte organizaţii non profit;

o      Camere de Comerţ şi Industrie;

o      ONG-uri, inclusiv pactele regionale/locale şi parteneriatele pentru ocupare.

 

Potenţialii aplicanţi pot avea parteneri din statele membre ale Uniunii Europene.

Operaţiuni indicative:

o      creşterea conştientizării şi promovarea atitudinii pozitive faţă de cultura antreprenorială;

o      implementarea de programe şi servicii inovative pentru încurajarea antreprenoriatului şi dezvoltarea culturii antreprenoriale;

o      formarea abilităţilor manageriale, în special pentru micro-întreprinderi şi IMM-uri;

o      încurajarea antreprenoriatului prin servicii de sprijin pentru iniţierea unei  afaceri

 

 

Activităţile eligibile orientative în cadrul proiectului pot fi:

Creşterea conştientizării şi promovarea atitudinii pozitive faţă de cultura antreprenorială:

-          Realizarea de campanii de informare şi publicitate privind oportunităţile existente pe piaţa munci în vederea încurajării antrepernoriatului;

-          Organizarea de seminarii în instituţiile de educaţie şi formare profesională şi în întreprinderi pentru a promova cultura antreprenorială centrându-se pe oportunităţile de dezvoltare de noi domenii de angajare;

-          Activităţi de diseminare pentru a promova antreprenoriatul din perspectiva dezvoltării durabile cum ar fi conştientizarea cu privire la prevenirea poluării şi problemele de mediu etc;

-          Sprijinirea analizelor şi cercetărilor referitoare la oportunităţile de dezvoltare antreprenorială pentru noi activităţi în sectoarele efective/productive referitoare, în special, la zonele noi de angajare şi creştere economică şi la sectoarele emergente  ex. sectorul turistic sustenabil, în contextul local pentru demararea a unei noi afaceri;

-          Realizarea de cercetări şi studii în vederea conectării resurselor şi serviciile existente cu scopul de a sprijini demararea de noi activităţi în afaceri;

-          Sprijinirea înfiinţării unor sisteme teritoriale de servicii integrate pentru afaceri cu ajutorul studiilor de fezabilitate, cercetări de piaţă şi analize a cererilor de afaceri.

 

 

Implementarea de programe şi servicii inovative pentru încurajarea antreprenoriatului şi dezvoltarea culturii antreprenoriale:

-          Realizare de scheme de ajutoare şi plăţi stimulative pentru sprijinirea demarării activităţilor de afaceri, antreprenoriatul şi liber-profesinismul;

-          Activităţi de promovare dedicate activării intervenţiilor experimentale referitoare la schemele de ajutoare şi la plăţile stimulative cum ar fi vouchere pentru cheltuieli de formare şi tehnologice  în scopul demarării de afaceri şi pentru antreprenori;

-          Activităţi de formare profesională pentru a sprijini şi a asista reorganizarea IMM-urilor, în sprijinul inovaţiilor de natură tehnologică şi organizaţională necesare dezvoltării sectorului de inovaţii;

-          Asistenţă acordată IMM-urilor în vederea reorganizării afacerilor şi studiului noilor structuri organizatorice;

 

Formarea abilităţilor manageriale, în special pentru micro-întreprinderi şi IMM-uri:

-          Activităţi de sprijin a IMM-urilor pentru identificarea competenţelor necesare pentru creşterea  competitivităţii lor în raport cu piaţa de referinţă ţi creşterea economiei locale.

-          Activităţi integrate referitoare la consiliere, demarare, acţiuni de formare, tutorat şi acţiuni de post tutorat în sprijinul iniţierii afacerii şi angajaţilor pe cont propriu;

-          Activităţi de formare profesională/ intervenţii de asistenţă tehnică pentru crearea şi consolidarea  a noilor întreprinderi;

-          Tutorat în antreprenoriat oferit companiilor debutante de către companiile cu experienţă sau experţi specializaţi cu posibilitatea transferării poveştilor de succes naţionale sau europene şi bunelor practici;

-          Activităţi de actualizare a calificărilor/competenţelor pentru micro-întreprinderi şi angajaţi ai IMM-urilor dedicate dobândirii de noi competenţe cu scopul de a garanta diseminarea inovării, o eficientă organizaţională mai mare şi îndeplinirea cererile de pe piaţă;

-          Activităţi de formare profesională create pentru IMM-uri afiliate unor sectoare/unor domenii specifice;

-          Activităţi de formare specifice şi consiliere/tutorat cu scopul facilitării interacţiunii între universităţi, afaceri si centre de cercetare, cu o atenţie deosebită la diseminarea expertizei în tehnologiile eco-inovative şi transferul bunelor practici în domeniul energiei şi mediului;

-          Activităţi  de formare profesională în vederea sprijinirii creşterii economice şi consolidării de noi domenii  de ocupare şi antreprenoriat (mediu, cultură, societate informaţională, serviciile personale/individuale etc. );

Încurajarea antreprenoriatului prin servicii de sprijin pentru iniţierea unei afaceri:

-          Activităţi de asistenţă pentru crearea de afaceri şi angajarea pe cont propriu chiar şi prin intermediul proiectelor de tip spin-off;

-          Activităţi care urmăresc întărirea capacităţii de a face parteneriate şi de a le promova, chiar în relaţie cu cerinţele pieţii interne şi internaţionale;

-          Promovarea activităţilor pentru încurajarea antreprenoriatului;

-          Activităţi de suport pentru noile companii prin activarea parteneriatului între noile companii şi companiile consolidate la nivel naţional sau european;

-          Activarea măsurilor utile pentru crearea de noi servicii adiţionale cum ar fi: consiliere şi întreţinere individuală , apel la ajutoare de informaţie şi electronice materiale didactice adecvate, adoptarea de metode formative şi proiectarea de instrumente organizaţionale pentru a îndeplini nevoile specifice;

-          Implementarea cursurilor de formare pentru operatori tehnici implicaţi în activităţile de asistenţă tehnică şi serviciile de consiliere pentru antreprenori.

 

Lista activităţilor eligibile de mai sus este orientativă. Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării în condiţii optime a proiectului.

 

Proiectul trebuie să se adreseze unui singur domeniu major de intervenţie.

 

Proiectul se va adresa următoarelor grupuri ţintă:

Ř      Studenti absolventi

Ř      Angajaţi

Ř      Personal de conducere din intreprinderi, in special intreprinderi mici si mijlocii

Ř      Antreprenori

Ř      Persoane care doresc sa inceapa o afacere, incluzind pe cei ce risca sa devina someri

Ř      Femei

Ř      Persoane de etnie roma

Ř      Persoane cu dizabilitati

Ř      Alte persoane dezavantajate

Ř      Persoane din mediul rural

 

 

Domeniul major de intervenţie 3.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii

Obiectiv: Creşterea gradului de mobilitate şi adaptabilitate a angajaţilor, promovarea practicilor de lucru flexibile, training vocaţional specific şi îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă şi sănătate în muncă.

Tipul solicitantului:

Ř      Întreprinderi

Ř      Furnizori autorizaţi de formare profesională

Ř      Sindicate şi alte organizaţii ale angajatorilor

Ř      Asociaţii profesionale şi alte organizaţii non profit

Ř      Autorităţi publice

Ř      Camerele de Comerţ şi Industrie

Ř      ANOFM / AJOFM

Ř      Comitete sectoriale, ONG-uri, universităţi, institute de cercetare

Ř      Ministerul Sănătăţii Publice şi structurile/agenţiile coordonate/subordonate

 

Operatiuni indicative:

Ř      Sprijinirea metodelor inovative de organizare flexibilă a muncii, inclusiv noi practici de

      lucru şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;

Ř      Furnizarea de formare profesională la locul de muncă pentru dezvoltarea competenţelor

      angajaţilor în scopul creşterii calităţii şi productivităţii muncii;

Ř      Sprijinirea activităţilor şi măsurilor de prevenire a bolilor profesionale, de promovare a       sănătăţii şi securităţii în muncă, cât şi pentru asigurarea unui mediu de lucru prietenos şi încurajarea reconcilierii vieţii profesionale cu viaţa de familie;

Ř      Promovarea şi sprijinirea formării profesionale a personalului din domeniul       managementului sănătăţii şi a personalului medical;

Ř      Campanii de informare şi conştientizare pentru schimbarea în mediile de lucru a       atitudinilor sociale şi stereotipilor faţă de grupurile vulnerabile;

Ř      Promovarea formării profesionale în domeniul noilor tehnologii, inclusiv TIC,       protecţiei mediului şi controlului poluării;

Ř      Promovarea schimburilor de experienţă transnaţionale în ceea ce priveşte creşterea adaptabilităţii;

Ř      Acordarea de certificate de calitate/premii întreprinderilor care promovează organizarea flexibilă a muncii şi servicii pentru facilitarea reconcilierii vieţii de familie a propriilor angajaţi cu activitatea profesională.

 

 

 

 

 

 

 

Activitatile eligibile orientative in cadrul proiectului pot fi:

Ř      promovarea de noi condiţii de muncă şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă prin furnizare de formare profesională specializată

Ř      implementarea de programe/studii/proiecte pentru a sprijini întreprinderile şi microîntreprinderile în dezvoltarea unor noi planuri de acţiune adecvate care să anticipeze şi să administreze schimbările economice viitoare ăntr-un mod eficient

Ř      activităţi de formare profesională pentru angajatori şi manageri cu scopul de a creşte adaptabilitatea acestora la schimbările economice (o atenţie deosebită este acordată impactului asupra condiţiilor de muncă ăn cazul femeilor) precum şi pentru a îmbunătăţi mediul de lucru, condiţiile de sănătate şi de siguranţă la locul de muncă

Ř      pregătirea specialiştilor în domeniul sănătăţii pentru a face faţă schimbărilor noului sistem de sănătate descentralizat

Ř      furnizare de formare profesională pentru personalul medical cu scopul de a-şi actualiza cunoştinţele şi de a utiliza noi tehnologii

Ř      furnizare de asistenţă, formare profesională, consiliere şi îndrumare pentru antreprenori, cu scopul de a facilita adaptarea muncitorilor la reintegrarea pe piaţa muncii

Ř      activităţi de formare profesională şi de diseminare a informaţiilor în vederea creării unei culturi şi a îmbunătăţirii competenţelor privind controlului poluării şi protejarea mediului înconjurător

Ř      implementarea activităţilor de formare profesională pentru operatorii tehnici în domeniul auditului ştiinţifico-tehnologic

Ř      formare profesională în TIC şi în alte tehnologii, precum şi servicii de consiliere/îndrumare pentru antreprenori

Ř      sprijinirea formării profesionale continue la nivelul IMM-urilor în vederea reactualizării cunoştinţelor de TIC ale personalului lor, şi, în special, pentru a ajuta femeile să devină participanţi permanenţi pe piaţa muncii (divizare digitală)

Ř      promovarea utilizării TIC, a muncii la distanţă sau a învăţării la distanţă pentru a facilita contractele de muncă flexibile şi cu jumătate de normă şi reorganizarea locului de muncă cu scopul de a contribui la reconcilerea vieţii profesionale şi a vieţii de familie

Ř      activităţi de cercetare, analize şi studiu asupra noilor tehnologii şi asupra TIC

Ř      introducerea de tehnologii noi şi a TIC cu o atenţie deosebită asupra experienţelor întreprinderilor naţionale şi străine („bune practici”)

Ř      introducerea de politici familiale prietenoase

Ř      promovarea activităţilor ce ţin de rotirea locului de muncă şi de flexibilitate

Ř      activităţi de cercetare, analize şi studiu asupra modalităţilor de organizare a muncii cu scopul de a sprijini reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie.

 

Grupuri ţintă:

Ř      angajaţi, în special cei din cadrul IMM-urilor

Ř      antreprenori

Ř      liber profesionişti

Ř      manageri la toate nivelurile

Ř      personal medical

Ř      specialisti in domeniul sanătăţii

Ř      operatori tehnici

 

 

 

3.      Axa prioritara 5 Promovarea masurilor active de ocupare

 

Obiectivul general:  facilitarea integrării pe piaţa muncii a şomerilor,  tinerilor şi a şomerilor de lungă durată, atragerea şi menţinerea unui număr mai mare de persoane pe piaţa muncii, inclusiv în zonele rurale şi sprijinirea ocupării formale.

Obiective specifice :

          Creşterea participării şomerilor de lungă durată la programe integrate de măsuri active de ocupare;

          Creşterea participării la programe integrate de ocupare a persoanelor din agricultura de subzistenţă;

          Îmbunătăţirea ocupării a participanţilor din zonele rurale la programe integrate de ocupare.

 

Domenii majore de interventie

  1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare;
  2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în termenii dezvoltarii resurselor umane şi ocuparii forţei de muncă.

Organismul Intermediar Regional in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse este responsabi cu implementarea domeniului major de interventie 5.1. in cadrul axei prioritare 5.

 

Domeniul major de interventie 5.1.  Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare

 

Obiective

          Atragerea şi menţinerea a cât mai multor persoane pe piaţa forţei de muncă pentru a obţine angajarea totală, cu accent special pe grupurile dezavantajate pe piaţa forţei de muncă.

          Reducerea şomajului de lungă durată prin acţiuni de prevenire şi prin reducerea grupurilor de şomeri de lungă durată existente.

          Îmbunătăţirea  ocupabilităţii a persoanelor în căutarea unui loc de muncă sau a persoanelor inactive, prin programe care să îi atragă pe piaţa forţei de muncă. (măsuri active de ocupare).

Tipul solicitantului:

 

          Furnizori de formare profesională autorizaţi;

          Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă şi agenţiile judeţene de ocupare;

         Furnizori publici/privaţi de servicii de ocupare a forţei de muncă

 

          Furnizori de consiliere;

          Camere de comerţ şi industrie;

          IMM;

          ONG;

          Autorităţi publice locale;

          Patronate şi sindicate.

 

 Operaţiuni indicative:

          Susţinerea tuturor activităţilor legate de măsurile unei pieţe active a forţei de muncă.

          Dezvoltarea şi implementarea planurilor de acţiune detaliate, care furnizează asistenţă în căutarea unui loc de muncă, servicii de ghidare şi pregătire pentru şomerii tineri şi de lungă durată, pentru muncitorii vârstnici, reinserţia pe piaţa forţei de muncă a lucrătorilor după o perioadă de absenţă.

          Dezvoltarea şi implementarea măsurilor şi a acţiunilor transnaţionale pentru promovarea mobilităţii ocupaţionale şi geografice

          Măsuri pentru o mai bună potrivire între aptitudinile individuale, educaţie şi potenţialul în muncă şi oportunităţile de pe piaţa forţei de muncă (bilanţ şi diagnostic de muncă).

          Promovarea sistemelor duale de finanţare a ocupabilităţii tinerilor, pregătirii combinate în şcoli şi intreprinderi

 

 

 

Activităţi eligibile

-         Furnizarea de informaţii relevante grupurilor ţintă pe piaţa forţei de muncă.

-         Pregătire la locul de muncă şi în afara locului de muncă.

-         Servicii de brokerage pentru slujbă.

-         Servicii de ghidare vocaţională şi consiliere.

-         Construirea de motivaţii şi încredere.

-         Servicii de ghidare profesională de gen şi consiliere.

-         Stimulare ocupaţională şi mobilitate geografică.

-         Ocupare suventionata

-         Promovarea iniţiativelor locale care sprijina şomerii pe termen lung în re-intrarea pe piaţa muncii, inclusiv campanii de conştientizare şi informare

-         Sprijinirea iniţiativelor de organizare şi ajutor mutual printre şomeri, prin consiliere şi formare profesională, ducând la găsirea unui loc de muncă

-         Consilierea şi formarea profesională şi grant-uri pentru liber profesionişti şi pentru demararea unei afaceri

-         Formare profesională, inclusiv formare care foloseşte metode tehnice moderne pentru adaptarea calificărilor la cerinţele de pe piaţa muncii prin obţinerea, actualizarea şi schimbarea calificărilor

-         Formare profesională şi plasare pe piaţa muncii, având în vedere planuri de acţiune individuale, care se adresează în particular persoanelor ameninţate cu pierderea locului de muncă şi şomerilor pentru o perioada mai mare de 6/12 luni

-         Sprijin pentru programe inovative, în special programe cu o abordare inovativă faţă de problematica combaterii şomajului pe termen lung

-         Proiectele care se adresează şomerilor, inclusiv şomerilor pe termen lung pot include măsuri ajutătoare ca, furnizarea de sprijin pentru persoanele dependente ale participanţilor la proiect. Aceste măsuri pot fi doar un element al proiectului şi nu pot depăşi 15% din valoarea totală a proiectului.

 

Proiectul se va adresa grupurilor ţintă:

-         Şomeri tineri

-         Şomeri peste 45 de ani

-         Şomeri pe termen lung

-         Persoane inactive pe piaţa muncii

-         Grupuri vulnerabile

-         Persoane în căutarea unui loc de muncă

-         Şomeri

-         Persoane care au abandonat  sistemul şcolar

-         Femei

 

 

 

4.      Axa prioritara  6  Promovarea Incluziunii sociale

 

Obiectivul general al acestei axe prioritare este: facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile şi promovarea unei societăţi inclusive şi coezive în scopul asigurării bunăstării tuturor cetăţenilor.

 

Următoarele obiective specifice vor contribui la atingerea obiectivului general:

· promovarea şi sprijinul creării de noi locuri de muncă în structurile economiei sociale;

· creşterea nivelului de calificare pentru persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile;

· îmbunătăţirea nivelului de competenţe al specialiştilor din domeniul incluziunii sociale.

 

Domeniile majore de intervenţie în cadrul acestei axe sunt:

1. Dezvoltarea economiei sociale

      2. Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii

      3. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii

      4. Iniţiativele transnaţionale pe o piaţa incluzivă a muncii

 

Organismul Intermediar Regional in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse este responsabi cu implementarea domeniilor majore de interventie 6.2. si 6.3. in cadrul axei prioritare 6.

 

Domeniul major de intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 

 

Domeniul major de intervenţie 6.1  Dezvoltarea economiei sociale

 

Domeniul major de intervenţie 6.2. Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii

 

Obiectiv general: facilitarea accesului la educaţie şi (re)integrare pe piaţa muncii pentru persoanele vulnerabile.

 

Obiective specifice:

·         Dezvoltarea de abilităţi şi calificări de bază

·         Implemenatrea „proiectelor integrate”

·         Cooperarea intre actorii sociali publici şi privaţi

·         Întărirea capacităţii serviciilor profesionale din sectorul public/privat

·         Disponibilitatea unor locuri de muncă noi pentru persoane care aparţin grupurilor vulnerabile prin frunizarea de stimulente pentru anagjatori şi alte forme de suport

Operaţiuni indicative:

                  - Dezvoltarea programelor specifice, inclusiv stimulente pentru angajatori, pentru (re)integrarea pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, în special a populaţiei Roma, persoanelor cu dizabilităţi şi tinerilor peste 18 ani care au părăsit sistemul de protecţie a copilului;

                  - Programe de formare pentru dezvoltarea competenţelor şi calificărilor de bază pentru  grupurile vulnerabile;

                  - Măsuri de acompaniere şi menţinere a ocupării (sprijin pentru membrii de familie dependenţi, servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate care permit individului să participe pe piaţa muncii);

                  - Sprijin special pentru dezvoltarea unor noi locuri de muncă protejate în întreprinderi.

 Tipul solicitantului:

 

-          Cooperative sociale, asociaţii mutuale, ONG-uri şi organizaţii non-profit ( inclusiv biserici în calitate de furnizori de servicii sociale)

-          Inspectoratele şcolare şi structurile coordonate/subordonate acestora

-          Administraţii şi structuri publice locale şi judeţene

-          Sindicate şi asociaţii ale angajaţilor

-          Administraţia serviciilor corective şi de detenţie 

-          Furnizori acreditaţi în educaţie şi formare profesională pentru asociaţiile acestora

-          Furnizori publici/privaţi de servicii sociale

-          Furnizori publici/privaţi de servicii de ocupare a forţei de muncă

-          Ministerul sănătăţii şi structurile/agenţiile subordonate/coordonate

-          Public sector service organisations;

-          Enterprise’ services companies

-          IMM-uri şi asociaţiile acestora.

 

 

 

Dintre activităţile eligibile amintim:

 

-          programe de instruire destinate nevoilor specifice ale grupurilor vulnerabile, incluzând aptitudini de bază şi programe autorizate de instruire;

-          programe de motivare pentru grupurile vulnerabile pentru integrarea/reintegrarea pe piaţa muncii, acordândi-se ajutor în căutarea eficientă a unui loc de muncă;

-          consiliere în dezvoltarea unor noi locuri de muncă în companii;

-          dezvoltarea standardelor de calitate pentru serviciile care conduc la integrarea pe piaţa muncii si pentru cele furnizate de furnizorii de servicii sociale;

-          studii şi expertiză vizând evaluarea impactului şi eficienţa formelor de asistenţă oferit persoanelor ameninţate cu excluziunea socială

-          instruire pentru angajaţii furnizorilor de servicii sociale (inclusiv ONG-uri şi voluntari) care lucrează cu persoane din grupuri de risc ridicat;

-          instruire, workshop-uri (ateliere de lucru) educaţionale pentru grupurile ameninţate de excluziune socială (tineri peste 18 ani care au părăsit sistemul de stat privind protecţia copilului, populaţia romă, persoane cu dizabilităţi);

-          instruire, workshop-uri (ateliere de lucru) educaţionale pentru tinerii care au abandonat sistemul educaţional, pentru a facilita reîntoarcerea lor la educaţie, în vederea dobândirii unei ocupaţii şi pentru a deveni independenţi, de asemenea şi pentru a contracara disfuncţia socială care există printre tineri, cum ar fi alcoolul şi abuzul de droguri, crimele;

-          campanii de promovare în sprijinul muncii voluntare în ceea ce priveşte integrarea persoanelor în sitiaţie de risc de excluziune socială pe piaţa muncii

-          dezvoltarea şi promovarea unor forme variate de cooperare între angajaţi, organizaţiile lor, sindicate, asociaţii şi ONG-uri , cu scopul creşterii oportunităţilor de angajare ale persoanelor vulnerabile;

-          schimbarea atitudinii sociale privind persoanele vulnerabile, în special în mediul de lucru, prin intermediul informaţiei şi a campaniilor de promovare care vizează angajatorii şi angajaţii lor, comunităţile locale şi factorii de decizie;

-          activităţi pentru creşterea potenţialului vocaţional al persoanelor vulnerabile şi a oportunităţilor lor de găsire a unui loc de muncă, cum ar fi: instruire, workshop (atelier de lucru), consiliere;

-          crearea şi dezvoltarea unor Centre de Incluziune Socială – pentru persoanele ameninţate cu marginalizarea socială şi excluziunea (în special în zonele rurale şi în zonele supuse unor procese de restructurare);

-          servicii pentru accesul persoanelor vulnerabile la instruire

-          proiectele care se adresează persoanelor vulnerabile pot include măsuri ajutătoare ca furnizarea de sprijin pentru persoanele dependente ale participanţilor la proiect. Aceste măsuri de ajutor pot fi doar un element al proiectului.

 

 

Grupurile ţintă:

o      Populaţia romă;

o       Persoanele cu dizabilităţi;

o       Tinerii de peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului

o       Femeile;

o       Familiile cu mai mult de 2 copii;

o       Familii monoparentale;

o       Copiii în situaţii de risc;

o       Infractorii şi foştii delincvenţi;

o       Persoanele dependente de droguri şi alcool;

o       Persoane fără adăpost;

o       Victimele violenţei domestice;

o       Persoanele infectate cu HIV/SIDA

o       Persoane afectate de boli profesionale;

o       Refugiaţii, azilanţi

o      Victime ale traficului uman

o      Alte grupuri vulnerabile

o      Personalul furnizorilor de servicii publice/private  sociale şi de ocupare a forţei de muncă 

o      Personalul ONG-urilor şi voluntarii

o      Angajaţii

o      Angajatorii

o      Personalul departamentelor de resurse umane

o      Angajaţii instituţiilor teritoriale descentralizate ( selfgovernment)

o      Personalul din Centrele de Incluziune Socială

 

 

Domeniul major de intervenţie 6.3. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii

Principalele obiective operaţionale

-         Implementarea principiului oportunităţilor egale pentru toţi pe piaţa muncii cu scopul de a creşte oportunităţile de angajare pentru femei şi persoane care aparţin grupurilor vulnerabile

-         Conştientizarea principiului oportunităţilor egale şi a egalităţii de gen în societatea civilă, inclusiv în ceea ce priveşte personalul, experţii, antreprenorii, etc., sau cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă sau angajaţi 

-         Acces egal la muncă şi oportunităţi în carieră, pentru crearea unei forţe de muncă incluzive

 

Operaţiuni indicative

                  − Programe de calificare şi recalificare pentru creşterea abilităţilor şi calificărilor femeilor;

                  − Programe specifice adresate femeilor interesate de avansarea în carieră, inclusiv sprijin pentru iniţierea unei afaceri;

                  − Campanii de creştere a conştientizării şi schimb de bune practici în şcoli şi întreprinderi cu privire la rolul abordării non stereotipe a genului, inclusiv campanii pentru femei, în special pentru femeile din zonele rurale şi pentru cele care aparţin grupurilor cu nevoi speciale;

                  − Programe de sprijin concentrate pe eliminarea ideilor stereotipe privind genul în societate, în special prin mass-media;

                  − Furnizarea de sprijin şi campanii de conştientizare privind promovarea culturii sănătăţii, combaterea traficului de fiinţe umane, violenţei domestice etc.

 

Tipul solicitantului:

-         Fundaţii şi asociaţii

-         Furnizori de educaţie

-         Furnizori acreditaţi în educaţie şi formare profesională precum şi asociaţiile acestora

-         Furnizori de servicii de consiliere

-         Furnizori de servicii de ocupare a forţei de muncă

-         Organizaţii mass-media

-         ONG-uri şi antreprenoriate sociale

-         Sindicate şi asociaţii ale angajaţilor

-         Administraţii şi structuri publice locale şi judeţene

-         Institute de cercetare în domeniul oportunităţilor egale

-         Asociaţii profesionale

-         Întreprinderi

 

 

Dintre activităţile eligibile amintim:

-          programe de calificare şi recalificare pentru creşterea aptitudinilor şi calificărilor femeilor;

-          programe de instruire adresate femeilor interesate de avansarea în carieră

-          campanii de conştientizare şi schimb de bune practici în şcoli şi întreprinderi;

-          sesiuni de instruire pentru experţii şi operatorii mass-media, orientate spre eliminarea stereotipurilor de gen din societate, şi mai ales din mass-media;

-          instruiri pentru femei, sprijin pentru iniţierea unei afaceri;

-          campanii de conştientizarepentru promovarea sănătăţii şi bunăstării

-          campanii de conştientizare privind traficul uman şi violenţa domestică împotriva femeilor;

-          activităţi pentru combaterea inegalităţii, în special cea bazată pe etnie, dizabilităţi şi vârstă;

-          promovarea egalităţii de gen şi creşterea campaniilor de conştientizare printre factorii politici, administratori, partenerii sociali, şi parteneriatele publice/private care sunt responsabile de politicile pieţei forţei de muncă şi de guvernanţa teritorială;

-          campanii privind succesul  unor femei în poziţii de conducere în cadrul instituţiilor publice, în consilii de conducere, companii şi asociaţii antreprenoriale;

-          sprjin pentru crearea de reţele profesionale şi inter-profesionale pentru femei

-           activităţi cu scopul incluziunii economico-sociale a femeilor cu condiţii sociale dezavantajate;

-          suport pentru stabilirea unor grupuri formale la nivel local (comitete pentru egalitatea de gen, comisii pentru oportunităţi egale), unde sunt examinate exemplele de bune practici privind oportunităţile egale dezvoltate de administraţiile locale şi sectoarele productive locale (de asemenea, şi la nivel naţional şi trans-naţional);

-          elaborarea unor ghiduri pentru înţelegerea reală a principiului de egalitate de gen, şi integrarea genurilor în administraţia publică, la nivel central şi local;

-          activităţi trans-naţionale care vizează schimburile de exemple de bune practici în domeniul oportunităţilor egale;

-          programe specifice orientate spe implicarea femeilor în politici de dezvoltare sustenabile.

 

 

Grupurile ţintă:

-         Femei

-         Victime ale traficului uman

-         Grupuri vulnerabile

-         Experţi şi operatori mass-media

-         Funcţionari publici şi manageri ai autorităţilor Publice locale şi centrale

-         Factori de decizie politici

-         Societatea civilă/ ONG-uri